Books

Zadernowski M. R., Zadernowska A., Obiedziński M., Zadernowski R. (2008). Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne - Katalog zagrożeń (Microbiological, physical and chemical threat – Hazards catalogue). ODDK , Gdańsk, Poland.

Audytowanie firm spożywczych – GMP/GHP, HACCP, jakość – wymagania, komentarz, metodyka (2006), Marek R. Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz, Jacek Dybaś, Janusz Stolarski, Magdalena Górecka, (Food company auditing - GMP / GHP , HACCP , quality - requirements , comment, methods), ODDK, Gdańsk, Poland.

Kowalska J., E. Majewska, M. W. Obiedziński, M. R. Zadernowski (2006). Nowe prawo żywnościowe UniiEuropejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP (A new EU food law and GMP, GHP, HACCP systems). ODDK, Gdańsk, Poland.

Zadernowski M. R., Zadernowska A., Obiedziński M., Zadernowski R. J., Markiewicz K. (2004). Praktyczne wdrażanie systemu HACCP w produkcji wód i napojów (Practical implementation of the HACCP system in beverage production). ODDK, Gdańsk, Poland.

Zadernowski M. R., Zadernowska A., Obiedziński M., Zadernowski R. (2004). Praktyczne wdrażanie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego (Practical HACCP implementation in catering). ODDK, Gdańsk, Poland.

Audyt wewnętrzny GMP, GHP, HACCP (GMP, GHP, HACCP internal audit) (2004).- Marek Ryszard Zadernowski (eds) ODDK, Gdańsk, Poland.

K. Łysakowski, M. Obiedziński, J. Rakowski, M. R. Zadernowski (2003). Dobre Praktyki Produkcyjne i HACCP - Klucz do Bezpieczeństwa i Jakości Żywności (GMP and HACCP –the key to food safety and quality); KonfederacjaPrzemysłowo - Handlowa, Warszawa, Poland.

...............

Artykuły

Zadernowska, A. Chajęcka-Wierzchowska, W. Zadernowski, M. (2015). Yersinia enterocolitica w produktach mleczarskich. (Yersinia enterocolitica in dairy products), Przegląd Mleczarski, 7/2015, 8-11

Zadernowski M., Surówka K.(2014).Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności. (Quality managment and food safety. Safety and food production), In. M. Witczak, G. Jaworska, B. Lulek, T. Grega, T. Witczak, Seria Monografie. Tom 1, Żywność i Środowisko a Bezpieczeństwo Żywności, Wybrane zagadnienia (Series of Monographs . Volume 1 , Food and Environment and Food Safety, Selected topics) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl 2014, 4-16. ISBN 978-83-62116-04-1

Zadernowski M.R. Surówka K. (2014). Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym (Cleaning and desinfecttion in food industry). In: M. Palasiński and L. Juszczak (eds), wydanie 2 poprawione i uzupełnione (second edition corrected and supplemented), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarzadzania jakością (Chosen aspects of food science and quality management), Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2014, 179-195.

Zadernowski M.R. Surówka K. (2014). Tekstura żywnosci (Food texture). In: M. Palasiński and L. Juszczak (eds), wydanie 2 poprawione i uzupełnione (second edition corrected and supplemented), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością (Chosen aspects of food science and quality management), Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2014, 252-261.

Zadernowski M. R. (2013). When one size food rule does not fit all in Europe, youris.com, http:// www.youris.com/ SpecialTopics/ Horse_Meat_Fraud/ Marek_Zadernowski__When_One_ Size_Food_Rule_ Does_Not_Fit_All_ In_Europe.kl

Zadernowska, A. Chajęcka-Wierzchowska, W. Zadernowski, M. (2012). Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe w krajach UE. (Pathogens and foodborne diseases in the EU), Przemysł Spożywczy 11/2012, 26-29

Zadernowski M.R. Surówka K. (2012). Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym (Cleaning and desinfecttion in food industry). In: M. Palasiński and L. Juszczak (eds), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarzadzania jakością (Chosen aspects of food science and quality management), Krakow 2012, 155-175.

Zadernowski M.R. Surówka K. (2012). Tekstura żywnosci (Food texture). In: M. Palasiński and L. Juszczak (eds), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością (Chosen aspects of food science and quality management), Krakow 2012, 249-259.

Zadernowski M. R. (2010). Podejście procesowe (Process management). Handlowiec, 57/58/2010, 11-13.

Zadernowski M. R., Zadernowski A., M. (2009). Certyfikacja - jedna z najgorszych rzeczy jakie wymyśliło ISO (Certification one of the worst aspect of ISO). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 9/2009, 6-8.

Zadernowski M. R., Zadernowski A., M. Obiedziński, R. Zadernowski (2008). Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w sytuacji zmieniającego się rynku pracy (Food safety assurance in the situation of labour market changes). PrzemysłŚpożywczy 2/2008

Zadernowski M. R., M. Obiedziński, R. Zadernowski (2006). Automatyzacja procesów technologicznych a wymagania systemu HACCP (Technological process automation and HACCP system requirements). PrzemysłFermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 9/2006, 15-18

Zadernowski M. R., M. Obiedziński, Zadernowski A., P. Walęcik (2006). Skuteczność systemów HACCP a wymagania Codex Alimentarius i ISO 22000:2005 (Effectiveness of HACCP and the Requirements of Codex Alimentarius and ISO 22000:2005). Przemysł Śpożywczy 2/2006

Zadernowski M.R., Obiedziński M. O. (2005). Traceability – identyfikowalność – obowiązek i wyzwanie (Traceability - obligation and challenge). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11/2005, 2-4

Zadernowski M. R., M. Korzycka-Iwanow, M. Obiedziński (2004). Practicum HACCP – Problemy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem żywności w Polsce (HACCP practicum – food safety management implementation problems in Poland). Ogólnopolski Informator Masarski 4/2005, 40 – 48 Masterpress Białystok

Korzycka-Iwanow M, M.R. Zadernowski, M. W. Obiedziński (2004). Realizacja strategii bezpieczenstwa żywności w Unii Europejskiej (Realisation of the Food Safety Strategy in the European Union). Przemysł Spożywczy, 11, 2-6.

Zadernowski M.R. (2004). Aspekty prawne i wymagania systemu HACCP w odniesieniu do procesu jego wdrażania w przedsiębiorstwie spożywczym (Legal Aspects of HACCP implementation in the food industry). Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, 13-15 października 2004, Toruń, Poland

Zadernowski M. R., Pomianowski J. F., Blum Mariusz (2003). Systemy GMP i HACCP w drobiarstwie (GMP, HACCP systems in poultry farms). Informator Drobiarski, Masterpress, Olsztyn

Zadernowski M. R., Pomianowski J. F., Blum Mariusz (2003). Możliwości zastosowania systemów zapewnienia jakości (GMP, HACCP) w drobiarstwie (Possibilities of quality assurance system implementation (GMP, HACCP) in poultry farms). Informator Drobiarski, Masterpress, Olsztyn

Zadernowski M.R., Zadernowska A., Babuchowski A. (2002). Efektywne metody śledzenia drogi produkty (Effective methods of product traceability), XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, 10-11 września 2002, Lublin

Zadernowski M. R, Dajnowiec D., Zadernowski R., Babuchowski A. (2002). Oznaczanie zawartości pestki w procesie odpestczania (Effective methods of stone counting in the cherry destoning process). XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, 10-11 września 2002, Lublin

Zadernowski M.R., Verbeke W. Verhé R. Babuchowski A. (2002). Toward Meat Traceability Critical Control Point Analysis in the Polish Pork Chain. The Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Volume 12, Number 4, International Business Press, USA

Zadernowski M.R., A. Babuchowski (2001). Specific problems in HACCP implementation in Polish catering. Proceedings of the International Conference on Culinary Art and Science, Cairo, Egypt, 17-20 April 2001

Zadernowski M.R.(2000). Anali zaporównawcza HACCP dla jogurtu owocowego oraz jego komponentów, przeprowadzona metoda tradycyjna oraz z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego QSA® HACCP (Comparative analysis of HACCP conducted for fruit preparation and its components by the traditional HACCP way and using QSA® Haccp software). M.Sc. Thesis, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Food Science, Olsztyn.

PomianowskiJ.F, Zadernowski M.R. (2000). Zastosowanie mleczanów w przemyśle mięsnym (Application of lactates in the meat industry). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 53. s. 70-80

Zadernowski M.R. (2000). Miejsce ISO 9000 w systemie jakości (ISO 9001 place in the quality chain). Magazyn Producentów Żywności, ELAMED 2000, Nr.2 str. 52-55

Zadernowski M.R.(2000). Człowiek - kluczowy element sterowania procesem cz. II, (Human beings - a key element in quality management, part II). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 53. str. 97-100

Zadernowski M.R.(2000). Człowiek - kluczowy element sterowania jakością cz. I (Human beings - a key element in quality management, part I). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 52, str. 96-99.

Pomianowski J.F, Zadernowski M.R. (2000). Zastosowanie kwasu mlekowego w przemyśle mięsnym (Application of lacto acid in the meat industry). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 49. 70-80

Zadernowski M.R. and Zadernowski R. (2000). Alternative ways of carrying HACCP and QACP analyses in the juice industry based on computer programming. In: L. Michalczuk and W. Plocharski (eds), Proceedings of the International Symposium "Fruit and Vegetable Juices and Drinks - Today and in the XXI Century", October 0-22 1999, Rytro, Poland.

Zadernowski M.R., Pomianowski J.F (1999). System HACCP w przemyśle spożywczym - promowanie przez jakość cz. II, (HACCP system in the food industry - promotion through quality, part. II). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 49, str. 88-90.

Zadernowski M.R., Pomianowski J.F (1999). System HACCP w przemyśle spożywczym - szanse i zagrożenia cz. I (HACCP system in the food industry - opportunities and threats, part. I). Ogólnopolski Informator Masarski, Nr 48, str. 67-68.

Zadernowski M.R., A. Babuchowski (1999). Specyficzne problemy przy wdrażaniu jakości w przemyśle piwowarskim (system GMP) (Specific problems during quality implementation (GMP system) in thebeer industry). Materiały z konferencji: IV Szkoła Fermentacji, Technologia i jakość piwa w marketingu, DusznikiZdroj, s. 34-47.

Zadernowski M.R., A. Babuchowski (1999). Rynkowe aspekty technologii piwa. (Market aspects of beer technology). Materiały z konferencji: IV Szkoła Fermentacji, Technologia i jakość piwa w marketingu, DusznikiZdrój, s. 34-47

Babuchowski A., Zadernowski M.R. (1999). The quality of food products – a return to the roots. Polish Business, London. January/February S. 37-39